Bugün;
ANA MENÜ
KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 708, Toplam : 3.610.942
kez ziyaret edildi.

 

 
Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi Sürecinde K arşılaşılan Soru ve Cevapları

 

B SERİ 4 SIRA NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA

SORU VE CEVAPLAR

1-Ödeme kolaylığı sağlanan borçlar hangileridir?

 - Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olan ancak 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi amme alacaklarından borçlu olan bütün mükellefler tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilirler.

2-Taksitlendirilecek borçlarda bir üst sınır var mıdır?

 - Tutarına bakılmaksızın bütün borçlar için başvurulabilecektir.

3-Ödeme ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecektir?

 -  İlk taksit 2008 Aralık Ayından başlamak üzere 18 ayda ve eşit taksitler halinde ödenecektir.

4-Tecilde faiz oranı kaçtır?

 - Yıllık % 3 (üç) tecil faizi uygulanacaktır.

5-Başvuru şekli nedir?

  - Mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak ya da posta yoluyla (taahhütlü posta veya APS ile) başvuru yapmaları gerekmektedir.

6-Kimler başvurabilecek ve yararlanabilecektir?

   - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de anılan Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir. Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar, ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ortaklar ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

7-Başvurular hangi tarihe kadar ve nereye yapılacaktır?

   - Mükelleflerin, 05 ARALIK 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.          

 8-Birden fazla vergi dairesine borçlu olan mükellefler ne yapacaktır?

   - Mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacaklardır.

 9-Vekalet ile yapılacak başvurular kabul edilecek midir?

   - 6183 Sayılı Kanunun 48, maddesine göre tecil yapılabilmesi için borçlunun yazılı müracatı şarttır. Borçlu bu müracatı bizzat yapabileceği gibi, kanuni temsilcileri veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler marifetiyle de yapabilecektir.

10-Yapılan taksitlendirmede teminat aranılacak mıdır?

   - 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulaması, bu Tebliğ kapsamında yapılan teciller için de geçerlidir. Buna göre;

-50.000 YTL'ye kadar olan borçların tecilinde teminat aranmamaktadır.

-Borç tutarının 50.000 YTL'yi aşması durumunda gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 50.000 YTL'yi aşan kısmın yarısı olacaktır.

11-Daha önce tecil edilip de ödenmekte olan borçlar için de başvuru yapılabilecek midir?

   - Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce; borçları tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak borçlarını ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

12-Mahsup talepli borçlara ilişkin işlemler nelerdir?

   - Anılan Tebliğin yayım tarihinden önce vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunan ancak bu talepleri vergi dairesince sonuçlandırılamamış mükelleflerin, mahsup talep ettikleri borçlarının Tebliğ kapsamı dışında tutulmasını istemeleri mümkündür.

13-Ödemeler nereye yapılacaktır?

 - Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında borçları taksitlendirilen mükellefler, ödeme planlarında gösterilen ve   vadesi geçmemiş olan taksitlerini, tecil faizleri ile birlikte vergi dairelerine veya   bankalara ödeyebileceklerdir.

14- Hangi durumda mükellef tecili ihlal etmiş sayılacaktır?

   - Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

15- Bu tebliğe göre yapılan tecili ihlal eden mükellefler tecilin tekrar geçerli sayılmasını talep edebilecekler midir?

   - İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.

Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

16-Uygulamadan yararlanan mükellefler "Borcu Yoktur" yazısı alabilecekler midir?

   - Uyguluma çerçevesinde borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10'unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilebilecektir.

17-Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin bu tebliğden yararlanabilmeleri için özel bir şart var mıdır?

   - Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin muayene işlemleri için tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10'unu ödemiş olmaları, satış ya da devir yapabilmeleri için ise bu taşıttan kaynaklanan tecilli borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

18-Hangi borçlar uygulama kapsamının dışındadır?

   - 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları da söz konusu Kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamına girmemektedir.

19-Emlak Vergisi ödeme kolaylığı kapsamına girecek midir?

   - Emlak Vergisi, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilmeyen bir vergi olduğundan, tebliğ kapsamında yer almamaktadır.

20-Doğrudan gelir desteği ödeme kolaylığı kapsamına girecek midir?

   - Doğrudan gelir desteği, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edildiğinden tebliğ kapsamında yer alacaktır.

21-Öğrenim ve harç kredisi ödeme kolaylığı kapsamına girecek midir?

   -Öğrenim ve harç kredisi  Vergi dairelerince tahsil edilmekte olup, tamamı genel bütçe dışındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarıldığından  tebliğ kapsamında yer almayacaktır.

22-Borçları taksitlendirilen mükelleflerimizin avantajları neler olacaktır?

   - 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamına göre tecil ve taksitlendirme imkanı bulunmayan vergi türleri  tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmıştır. (KDV,  ÖTV, BSMV, Özel İletişim V.,Harçlar,Fonlar, EKP,  Ecrimisil vs.)

-6183 sayılı Kanuna göre yıllık % 24 olarak uygulanan tecil faiz oranı; Yıllık % 3 (aylık % 0,25) olarak uygulanacaktır.

-Cebri Takip Usullerine Başvurulmayacaktır.Başlatılan Cebri Takip İşlemleri Durdurulacaktır.

-Hürriyeti Bağlayıcı Yaptırımlar Uygulanmayacaktır. (Hapsen Tazyik, Yurt Dışı Çıkış Yasağı)

23-Borcu olanların tecil başvurusunda bulunmaması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

   - İlgili tebliğ uyarınca tecil başvurusunda bulunmayan mükelleflerden aranılan amme alacaklarının cebren takip ve tahsiline ivedilikle başlanacaktır.

 

<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00